موضوعات و ناوبری:

معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

شناخت بیش از ۶۰ نوع پسته موجود در ایران

به منظور ارائه تصاویر واقعی و در اندازه های طبیعی از ارقام مختلف پسته ایران و اهم ارقام پسته جهان، دانه های پسته و مغز هر یک از ارقام بر روی کاغذ میلیمتری ( با دو حاشیه به رنگ قرمز و سبز مدرج به میلیمتر و سانتیمتر) با دقت و ترتیبی خاص الصاق شده است:

مشخصات ارقام پسته ایران و تصاویر آن ها 

تصویر یک، رقم پسته خود روی جنگلهای پسته خراسان در سرخس و زورآباد جام (محل جمع آوری جنگل پیر وحش و جنگل استای)

تصویر دو، رقم فندقی پیوندی بر روی درختان پسته خودروی جنگلهای پسته سرخس (محل جمع آوری جنگل کچولی)

تصویر سه، رقم بادامی ریز محولات (محل جمع آوری عبدل آباد در محولات) این رقم محصول درختان خود مادر (پیوند نخورده) و شبیه پسته جنگلی زورآباد است.

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر چهار، رقم بادامی محولات (محل جمع آوری فیض آباد، مرکز بخش محولات، از توابع تربت حیدریه)

تصویر پنج، رقم بادامی دیگر محصول محولات (محل جمع آوری قریه عبدل آباد) 

تصویر شش، رقم فندقی ریز اصفهان (محل جمع آوری اصفهان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر هفت، رقم فندقی درشت اصفهان (محل جمع آوری اصفهان)  

تصویر هشت، رقم بادامی اصفهان (محل جمع آوری اصفهان)

تصویر نه، رقم سرانگشتی اردکان (محل جمع آوری اردکان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر ده، سفید پسته اردکان (محل گردآوری اردکان)

تصویر یازده، رقم جواد آقایی اردکان (محل گردآوری اردکان)  

تصویر دوازده، رقم بادامی اردکان (محل گردآوری اردکان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر سیزده، سفید پسته یزد (محل گرداوری یزد)

تصویر چهارده، رقم فندقی یزد (محل گردآوری یزد)

تصویر پانزده، رقم بادامی یزد (محل گردآوری یزد)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر شانزده، رقم دولاب (محل گردآوری حسین آباد دامغان)

تصویر هفده، رقم خنجری (محل گردآوری حسین آباد دامغان)

تصویر هیجده، رقم شاه پسند ۱ (محل گردآوری قریه برم دامغان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر نوزده، رقم شاه پسند ۲ (محل گردآوری قریه برم دامغان)

تصویر بیست، رقم عباسعلی (محل جمع آوری مؤمن آباد دامغان)

تصویر بیست و یک، رقم خانی (محل جمع آوری حسین آباد دامغان) 

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر بیست و دو، رقم تجارتی نوع ۱ (محل گردآوری مؤمن آباد دامغان) 

تصویر بیست و سه، رقم تجارتی نوع ۲ (محل گردآوری قریه برم دامغان)

تصویر بیست و چهار، بقالی دامغان (محل گردآوری قریه برم دامغان) 

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر بیست و پنج، رقم بقالی قزوین (محل جمع آوری قزوین)

تصویر بیست و شش، رقم کله بزی (محل جمع آوری قزوین)

تصویر بیست و هفت، رقم تجارتی قزوین (محل جمع آوری قزوین)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر بیست و هشت، رقم بادامی (محل جمع آوری کرمان، رفسنجان، سیرجان و غیره)

تصویر بیست و نه، رقم فندقی ۱ (محل جمع آوری سیرجان، رفسنجان) 

تصویر سی، رقم فندقی ۲ (محل جمع آوری سیرجان، رفسنجان) 

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر سی و یک، رقم احمد آقایی (محل جمع آوری قائمیه رفسنجان)  

تصویر سی و دو، رقم اکبری (محل جمع آوری رفسنجان)

تصویر سی و سه، رقم امیری (محل جمع آوری رفسنجان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر سی و چهار، رقم اوحدی (محل جمع آوری رفسنجان)

تصویر سی و پنج، رقم پاکزاد (محل جمع آوری قائمیه رفسنجان) 

تصویر سی و شش، رقم جواد آقایی (محل جمع آوری نوق رفسنجان) 

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر سی و هفت، رقم حاج آقا حسینی (محل جمع آوری سیریز زرند)

تصویر سی و هشت، رقم حاج علی آقایی (محل جمع آوری دولت آباد رفسنجان)

تصویر سی و نه، رقم حسنی (محل جمع آوری رفسنجان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر چهل، رقم عنایتی (محل جمع آوری نوق رفسنجان)

تصویر چهل و یک، رقم فروتنی (محل جمع آوری نوقرفسنجان)

تصویر چهل و دو، رقم واحدی (محل جمع آوری مهدی آباد واحد رفسنجان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر چهل و سه، رقم هراتی (محل جمع آوری کشکوئیه رفسنجان)

تصویر چهل و چهار، رقم باقر آبادی (محل جمع آوری کشکوئیه رفسنجان)

تصویر چهل و پنج، رقم رحیم آبادی یا رقم آگاه (محل جمع آوری رحیم آباد رفسنجان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

 تصویر چهل و شش، رقم کریم آبادی (محل جمع آوری کشکوئیه رفسنجان)

تصویر چهل و هفت، رقم سفید پسته (محل جمع آوری نوق رفسنجان)

تصویر چهل و هشت، رقم قرمزو (قرمز پسته) (محل جمع آوری رستم آباد رفسنجان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر چهل و نه، رقم طلایی (محل جمع آوری جعفر آباد رفسنجان)  

تصویر پنجاه، رقم طلایی (محل جمع آوری نوق رفسنجان)

تصویر پنجاه و یک، رقم چروکی (محل جمع آوری عباس آباد آقاغفور رفسنجان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

 تصویر پنجاه و دو، رقم لکو (لوکو) (محل جمع آوری سیریز زرند)  

تصویر پنجاه و سه، رقم تیمون (محل جمع آوری زرند)

تصویر پنجاه و چهار، رقم یتیمون (محل جمع آوری زرند)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر پنجاه و پنج، رقم کله قوچی ۱ (محل جمع آوری رستم آباد رفسنجان)

تصویر پنجاه و شش، رقم کله قوچی ۲ (محل جمع آوری رحیم آباد رفسنجان)

تصویر پنجاه و هفت، رقم شستی (محل جمع آوری نوق رفسنجان) 

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

تصویر پنجاه و هشت، رقم نقلو (محل جمع آوری رفسنجان)

تصویر پنجاه و نه، رقم ممتاز (محل جمع آوری قوام آباد رفسنجان)

تصویر شصت، رقم شاه پسند (محل جمع آوری زرند کرمان)

006-معرفی ۶۰ رقم پسته ایران

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *